ווייזען די מאן'ס נאמען ביי אלמנה ל"ע

+2 votes
80 views
asked May 20 in Tuition and Fundraising by Chaimshiah
recategorized May 22 by Chaimshiah
ווען מ'מאכט איגנאר ביי די מאן פאר א נעדר ל"ע, ווייזט עס ביי מעיל מערזש און אויף ריפארט'ס די פרויס נאמען אנשטאט, לענ"ד האט עס נישט קיין שום פשט, ווען מ'דארף די טאטע'ס נאמען דארף מען זיין נאמען, און אויב שטייט איגנאר זאל זיין נאמען זיין איינגערינגעלט כזה (נאמען), אבער איר נאמען קומט דא בכלל נישט אריין.
commented May 26 by sfelberbaum
moved May 27 by Admin
זייער ריכטיג
commented May 27 by Chaimshiah
ווען מיר שיקן א מעילינג שרייבט מען מרת און די מאן'ס נאמען, עס איז קיינמאל נישט נוגע איר נאמען.

1 Answer

answered May 27 by Admin
There is a column called HebrewNameHusband. It will always show the husband.

Let's Welcome our New Members

  • Esti of Yeshiva Stolin Karlin - Aug 14, 2020

  • ssturman of Bais Yaakov Toronto - Aug 13, 2020

  • sfisher of JDBY - Aug 12, 2020

  • Dovid Lando of Bais Yaakov Elementary School - Aug 12, 2020

  • Cgoldman of Toras Emachu - Aug 11, 2020

  • R Gross of Yeshiva Machzikei Hadas - Aug 03, 2020

  • cwaltzer of Pupa - Jul 29, 2020

  • YossiAltman of UTA Of Lakewood - Jul 28, 2020

  • Mrs Dicker of Zecher Yochanan - Jul 27, 2020

  • Malkyweisz of sanz staten island - Jul 27, 2020

...