ווייזען די מאן'ס נאמען ביי אלמנה ל"ע

+2 votes
77 views
asked May 20 in Tuition and Fundraising by Chaimshiah
recategorized May 22 by Chaimshiah
ווען מ'מאכט איגנאר ביי די מאן פאר א נעדר ל"ע, ווייזט עס ביי מעיל מערזש און אויף ריפארט'ס די פרויס נאמען אנשטאט, לענ"ד האט עס נישט קיין שום פשט, ווען מ'דארף די טאטע'ס נאמען דארף מען זיין נאמען, און אויב שטייט איגנאר זאל זיין נאמען זיין איינגערינגעלט כזה (נאמען), אבער איר נאמען קומט דא בכלל נישט אריין.
commented May 26 by sfelberbaum
moved May 27 by Admin
זייער ריכטיג
commented May 27 by Chaimshiah
ווען מיר שיקן א מעילינג שרייבט מען מרת און די מאן'ס נאמען, עס איז קיינמאל נישט נוגע איר נאמען.

1 Answer

answered May 27 by Admin
There is a column called HebrewNameHusband. It will always show the husband.

Let's Welcome our New Members

  • UTA of Lakewood of UTA of Lakewood - Jul 15, 2020

  • Yitz of Yeshiva Beth Moshe - Jul 15, 2020

  • Zehava of Beth Moshe - Jul 14, 2020

  • monheit of Talumd Torah Gur - Jul 13, 2020

  • Yhain of Ezras Torah - Jul 13, 2020

  • Chaya Sara Pollack of Talmudical Academy of Baltimore - Jul 09, 2020

  • Gober of Bnos Derech Yisroel of Monsey - Jul 08, 2020

  • Muller of Belz TT - Jul 02, 2020

  • Pkaufman of Yeshiva Bais Binyomin - Jul 01, 2020

  • Rivky Daycamp of Bais Yaakov DGur - Jun 29, 2020

...