ווייזען די מאן'ס נאמען ביי אלמנה ל"ע

+3 votes
166 views
asked May 20, 2020 in Tuition and Fundraising by Chaimshiah
recategorized May 22, 2020 by Chaimshiah
ווען מ'מאכט איגנאר ביי די מאן פאר א נעדר ל"ע, ווייזט עס ביי מעיל מערזש און אויף ריפארט'ס די פרויס נאמען אנשטאט, לענ"ד האט עס נישט קיין שום פשט, ווען מ'דארף די טאטע'ס נאמען דארף מען זיין נאמען, און אויב שטייט איגנאר זאל זיין נאמען זיין איינגערינגעלט כזה (נאמען), אבער איר נאמען קומט דא בכלל נישט אריין.
commented May 26, 2020 by sfelberbaum
moved May 27, 2020 by Admin
זייער ריכטיג
commented May 27, 2020 by Chaimshiah
ווען מיר שיקן א מעילינג שרייבט מען מרת און די מאן'ס נאמען, עס איז קיינמאל נישט נוגע איר נאמען.

1 Answer

answered May 27, 2020 by Admin
There is a column called HebrewNameHusband. It will always show the husband.
commented Mar 24 by Chaimshiah
There is no such type by me
commented Mar 24 by yczehn
its in fundraising by mail merge,

most labels and envelopes are created using mail merge
commented Mar 24 by Chaimshiah
Thanks Yanky, you're the best.

Let's Welcome our New Members

  • Laya Unger of JDBY - May 13, 2021

  • InfantSecretary of Bais Chinuch L'Bunos - May 13, 2021

  • steiner of Gur Talmud Torah - May 12, 2021

  • YT118 of Chibas jerusalem - May 10, 2021

  • MS of Kollel Chatzos - May 10, 2021

  • mscher1 of Yeshiva Karlin Stolin - May 06, 2021

  • Ohlhatorah of Zecher Yochanan Rachmistrivka - May 04, 2021

  • FBO Group of FBO Group - May 03, 2021

  • M Schiffer of Bais Rochel Lakewood - May 03, 2021

...