מען פרעגן אויף אידיש אדער דווקא ענגליש

+2 votes
101 views
asked Sep 19 in Tuition by ZalmenFriedman
מען  פרעגן אויף אידיש אדער דווקא ענגליש

1 Answer

answered Sep 19 by Motty
יא מען קען פרעגן אויף אידיש

 

רופט אריין און מען וועט דיר העלפען מיט וואס די דארפסט
commented Sep 19 by ZalmenFriedman
פיין יישר כח

Let's Welcome our New Members

...