ווייזען די מאן'ס נאמען ביי אלמנה ל"ע

+3 votes
180 views
asked May 20, 2020 in Tuition and Fundraising by Chaimshiah
recategorized May 22, 2020 by Chaimshiah
ווען מ'מאכט איגנאר ביי די מאן פאר א נעדר ל"ע, ווייזט עס ביי מעיל מערזש און אויף ריפארט'ס די פרויס נאמען אנשטאט, לענ"ד האט עס נישט קיין שום פשט, ווען מ'דארף די טאטע'ס נאמען דארף מען זיין נאמען, און אויב שטייט איגנאר זאל זיין נאמען זיין איינגערינגעלט כזה (נאמען), אבער איר נאמען קומט דא בכלל נישט אריין.
commented May 26, 2020 by sfelberbaum
moved May 27, 2020 by Admin
זייער ריכטיג
commented May 27, 2020 by Chaimshiah
ווען מיר שיקן א מעילינג שרייבט מען מרת און די מאן'ס נאמען, עס איז קיינמאל נישט נוגע איר נאמען.

1 Answer

answered May 27, 2020 by Admin
selected Jun 15 by Admin
 
Best answer
There is a column called HebrewNameHusband. It will always show the husband.
commented Mar 24 by Chaimshiah
There is no such type by me
commented Mar 24 by yczehn
its in fundraising by mail merge,

most labels and envelopes are created using mail merge
commented Mar 24 by Chaimshiah
Thanks Yanky, you're the best.

Let's Welcome our New Members

  • R Meisels of Bobov Bnos Zion - Aug 03, 2021

  • rl1 of yeshiva yagdil torah - Aug 02, 2021

  • sfischer of bnos chaya - Aug 02, 2021

  • mendels of Ameidei DGirsa - Jul 29, 2021

  • chorowitz of krasna - Jul 28, 2021

  • cmstiel of Bnos Zion of Bobov - Jul 28, 2021

  • cschmelczer of Yeshiva Ohr Boruch Chicago - Jul 22, 2021

  • Kreindy of Cheder Chabad of Monsey - Jul 22, 2021

  • ekatz of Ner Israel Rabbinical College - Jul 20, 2021

...