ווייזען די מאן'ס נאמען ביי אלמנה ל"ע

+3 votes
151 views
asked May 20, 2020 in Tuition and Fundraising by Chaimshiah
recategorized May 22, 2020 by Chaimshiah
ווען מ'מאכט איגנאר ביי די מאן פאר א נעדר ל"ע, ווייזט עס ביי מעיל מערזש און אויף ריפארט'ס די פרויס נאמען אנשטאט, לענ"ד האט עס נישט קיין שום פשט, ווען מ'דארף די טאטע'ס נאמען דארף מען זיין נאמען, און אויב שטייט איגנאר זאל זיין נאמען זיין איינגערינגעלט כזה (נאמען), אבער איר נאמען קומט דא בכלל נישט אריין.
commented May 26, 2020 by sfelberbaum
moved May 27, 2020 by Admin
זייער ריכטיג
commented May 27, 2020 by Chaimshiah
ווען מיר שיקן א מעילינג שרייבט מען מרת און די מאן'ס נאמען, עס איז קיינמאל נישט נוגע איר נאמען.

1 Answer

answered May 27, 2020 by Admin
There is a column called HebrewNameHusband. It will always show the husband.
commented Mar 24 by Chaimshiah
There is no such type by me
commented Mar 24 by yczehn
its in fundraising by mail merge,

most labels and envelopes are created using mail merge
commented Mar 24 by Chaimshiah
Thanks Yanky, you're the best.

Let's Welcome our New Members

  • yoelf of Rav Tov - Apr 06, 2021

  • chect of Joan Dachs Bais Yaakov - Mar 17, 2021

  • aml of Bobov Fundraising - Mar 14, 2021

  • mrs F friedman of Satmar Girls Montreal - Mar 08, 2021

  • Mr. Fleischman of Satmar Girls Montreal - Mar 01, 2021

  • joelfl of Tzedukas Huir KJ - Feb 24, 2021

  • shiam of Yeshiva Toldos Yesucher - Feb 17, 2021

  • Sholem Rosenfeld of Vien - Feb 17, 2021

  • Wolpin of Yeshivas Novominsk - Feb 16, 2021

...