Recent questions tagged fundraising

0 votes
1 answer 38 views
+14 votes
2 answers 341 views
0 votes
1 answer 35 views
asked Aug 12, 2020 in How To by mering
0 votes
1 answer 61 views
0 votes
1 answer 32 views
+5 votes
0 answers 23 views
0 votes
0 answers 38 views
0 votes
1 answer 58 views
0 votes
0 answers 30 views
0 votes
1 answer 41 views
0 votes
1 answer 23 views
+1 vote
1 answer 112 views
0 votes
1 answer 15 views

Let's Welcome our New Members

  • kolel of Kollel Emes Vemunah Viznitz - Jan 20, 2022

  • JSchwartz of Machne Bnos Square - Jan 19, 2022

  • nachmanb of V'yoel Moshe - Jan 18, 2022

  • DDubovick of Yeshiva Ohr Boruch Veitzener Cheder - Jan 17, 2022

  • YNKatz of Viznitz Keimishe - Jan 16, 2022

  • fturner of Yeshiva Darchei Torah - Jan 13, 2022

  • csm of JDBY-YTT - Jan 13, 2022

  • yrlbender of yeshiva Darchei Torah - Jan 13, 2022

  • Menahal of Bnei Yakov Yosef - Jan 11, 2022

  • G. Birnhack of Yeshiva Avir Yaakov - Girls - Jan 11, 2022

...